Информация за п п одукта

Разгледайте на а - а о а о ата п од о ктова а ама

Прегледайте на н и елект онен каталог

Можете да с с а алит и на ии т и п публика ии ии оттук

我们的印章目录应用程序带来了一个移动友好的格式web电子目录给你

Избраниотрасли

流体动力

Инженернирешениязаздравеопазванетоимедицината

Решения за хранително- со к ос о а о оми л ленос

半导体

Инженерни didn ' t е ени за неф - то и а о ова а ова а индуст и

Уплътнителни и е ени а а а - томобил

Мобилнахидравлика

Производство, ма а - иностроене и металоо об а оо тка

Инструменти с ес с с

“Запознайтесесекспертнимнениявширокобхватоттеми,свързанисуплътненията”

Изчислетеплощтаиобеманапредварителнозададенигеометричниформи

Свалете у у л о тнит тел лни л офили с с cad сл лу а а。

СофтуерътзапресмятаненаО——пръстенипозволявалеснодасеопределятразмеритенауплътнението。

Открийтекоиуплътнениящеработятнай——добревъвВашетоприложениестозиинструмент

ОткрийтекоиматериалисасъвместимисфлуидитевъвВашетоприложение

“Основнипознанияпотехнологиянауплътняването,включенивмодулитезаелектроннообучение”

Вижте на а ии т т клипо и е и анима и