Информациязапродукта.

Разгледайте нашата богата продуктова гама

Прегледайте нашия електронен каталог

Можетедасвалитенашитепубликацииоттук

我们的海豹目录应用程序以移动友好的格式为您带来Web电子目录

Избраниотрасли

流体动力

Инженернирешениязаздравеопазванетоимедицината

Решения за хранително-вкусовата промишленост

半导体

Инженернирешениязанефтогазоватаиндустрия

Уплътнителни решения за автомобили

Мобилнахидравлика

Производство,Машиностроенеиметалообработка

Инструментииресурси

“Запознайтесесекспертнимнениявширокобхватоттеми,свързанисуплътненията”

Изчислетеплощтаиобеманапредварителнозададенигеометричниформи

Свалетеуплютнителнипрофилисcadуслугата。

СофтуерътзапресмятаненаО——пръстенипозволявалеснодасеопределятразмеритенауплътнението。

Открийтекоиуплътнениящеработятнай——добревъвВашетоприложениестозиинструмент

ОткрийтекоиматериалисасъвместимисфлуидитевъвВашетоприложение

“Основнипознанияпотехнологиянауплътняването,включенивмодулитезаелектроннообучение”

Вижте нашите клипове и анимации