Информациязапродукта

Разгледайте нашата богата продуктова гама

Прегледайте нашия електронен каталог

Можете да свалите нашите публикации оттук

我们的印章目录应用程序为您带来了一个移动友好格式的web电子目录

Избраниотрасли

Инженернирешениязаздравеопазванетоимедицината

Решения за хранително-вкусовата промишленост

Инженерни решения за нефтогазовата индустрия

Уплътнителни решения за автомобили

Инструментииресурси

“Запознайтесесекспертнимнениявширокобхватоттеми,свързанисуплътненията”

Изчислетеплощтаиобеманапредварителнозададенигеометричниформи

Свалете уплътнителни профили с cad услугата。

СофтуерътзапресмятаненаО——пръстенипозволявалеснодасеопределятразмеритенауплътнението。

Открийтекоиуплътнениящеработятнай——добревъвВашетоприложениестозиинструмент

ОткрийтекоиматериалисасъвместимисфлуидитевъвВашетоприложение

“Основнипознанияпотехнологиянауплътняването,включенивмодулитезаелектроннообучение”

Вижте нашите клипове и анимации